SENIORKLUBBENS  VEDTÆGTER

1.

Klubbens navn:             Seniorklubben

Hjemsted:                      Rønnede Golfklub

Klubbens formål er at samle og medvirke til, at seniorer i Rønnede Golfklub kan spille/mødes i klubben med vægt på det sociale samvær.

2.

Som medlemmer optages medlemmer af Rønnede Golfklub m/k uanset handicap.

3.

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

4.

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.                                                                 

Generalforsamlingen træffer afgørelser i alle klubbens anliggender, hvor disse ikke i disse vedtægter er overladt til bestyrelsen eller udvalg.

Ordinær generalforsamling afholdes senest 3 måneder efter regnskabets afslutning. Indkaldelser sker ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside 14 dage før, med angivelse af dagsorden.

Alle beslutninger træffes med almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Stemmeberettigede er medlemmer, som har betalt kontingent.

På et medlems forlangende, skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. En sådan begæring skal indeholde de forslag, som ønskes behandlet, og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæring er modtaget.

Også her træffes beslutninger med almindelig stemmeflertal.

Over forhandlingerne føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

5.

Dagsorden ved generalforsamlingen:

1.     Valg af stemmetællere / Dirigent

2.     Bestyrelsens beretning.

3.     Regnskab.

4.     Indkommende forslag.

5.     Valg af bestyrelse / Suppleant.

6.     Valg af revisor.

7.     Eventuelt.

6.

Forslag fra medlemmerne skal være indgået til bestyrelsen senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne og bestyrelse skal omtales i dagsordenen.

7.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.

3 medlemmer afgår på lige årstal, og 2 på ulige.

Desuden vælges en suppleant for 1 år.

Alle kontingentbetalende medlemmer er valgbare. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, og fastsætter forretningsordenen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres forhandlingsprotokol ved møderne.

8.

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens ledelse.

Klubben tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem, eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Der

Kan nedsættes udvalg

9.

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen.

Rønnede Golf Klub
Symbiosen 2
4683 Rønnede
Tlf. 4440 0907
E-mail: info@ronnedegolfklub.dk